Szkoła podstawowa w Dębskiej Kuźni istnieje od 1818 roku. Poprzednio dzieci uczęszczały do szkoły w Dębiu (w 1873 roku dzieci z obu wsi było 120). Drugi budynek szkolny wybudowany został w 1913 roku (dzisiaj mieści się tu przedszkole). W czasie wojny budynek częściowo spłonął. Po wojnie szkoła zaczęła funkcjonować od 1947 roku. W 1957 zbudowano nowy gmach przy ulicy Wiejskiej, w którym szkoła funkcjonuje do dziś. Pierwszy dyrektorem tej placówki po wojnie był Stanisław Świstacki, później pałeczkę przejęli Janina Kulej, Dorota Pupko, Elżbieta Śmiechowska, Danuta Wierzbicka i Teresa Szarek, która ze szkołą w Dębskiej Kuźni związana była przez szereg lat.1 stycznia 2002 roku odeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora przejęła Krystyna Jakuczek.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia oddano do użytku nowe skrzydło budynku szkoły, w którym oprócz przestronnych sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych znalazła się sala gimnastyczna. Ten fakt ucieszył przede wszystkim uczniów, gdyż dotychczas lekcje wychowania fizycznego odbywały się tylko na boisku, a podczas niesprzyjającej aury - na szkolnym korytarzu.

Po reformie oświaty w roku 1999 w budynku przy ulicy Wiejskiej oprócz szkoły podstawowej zaczęło funkcjonować Publiczne Gimnazjum, dyrektorem którego została Halina Blaik. Do gimnazjum zaczęły uczęszczać dzieci z Chrząstowic, Falmirowic, Dańca, Dąbrowic, Dębia, Dębskiej Kuźni , Falmirowic, Lędzin, Niwek.

Od września 2004 w Dębskiej Kuźni powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, w skład weszły: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie liczba uczniów zespołu wynosi 302. Dyrektorem jest Halina Blaik.

Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, 2 sal komputerowych, biblioteki i jadalni.Wychowankowie zespołu mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczając na liczne zajęcia dodatkowe, do których należą: kółko informatyczne, regionalne, ekologiczne, sportowe, plastyczne i europejskie. W ten sposób nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, służąc pomocą w odkrywaniu ich potencjalnych możliwości. Grono pedagogiczne dokłada starań, aby absolwenci naszej szkół byli: kreatywni, wyposażeni w bogatą wiedzę, wysoką kulturę osobistą. Bardzo ważnym zadaniem naszej placówki jest, aby nasi uczniowie mieli silne emocjonalne więzi ze wsią, regionem, krajem.

Szkoła podstawowa i gimnazjum mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami, na które składają się m.in. sukcesy odnoszone przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Szczególnie zadowalające jest to, że wysoki procent absolwentów zespołu z powodzeniem kontynuuje naukę w szkołach średnich.

Działalność wychowawcza i dydaktyczna naszej placówki sprzyja tworzeniu się specyficznych, pozytywnych relacji pomiędzy gronem pedagogicznym a uczniami i ich rodzicami. Przez lata swojego istnienia w Dębskiej Kuźni zdążyła w pełni wkomponować się w krajobraz wsi, stanowiąc jego istotny i nieodzowny element.